Kapcsolat

  • Írj nekünk
  • Hívj minket
  • Ajánlatkérés
  • Címünk
  • Álláskeresőknek

Telefon:

+36 1 239 8043

Fax:

+36 1 270 0205

Skype:

icon_skype.png skype@espell.com

Viber:

icon_viber.png viber@espell.com

Adatkezelési tájékoztató

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban Tájékoztató) azt a célt szolgálja, hogy az Espell Zrt. szolgáltatásainak nyújtásával kapcsolatban megvalósuló adatkezelésekről, körülményeiről átlátható tájékoztatást nyújtson.

1.    Az adatkezelő és elérhetőségei

Adatkezelő neve: Espell Fordítás és Lokalizáció Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1056 Budapest, Belgrád rakpart 26. II. emelet 1.
Elérhetőségei:
    email: espell@espell.com
    telefonszám: (1) 239-8043, (1) 201-8575
Honlap: www.espell.com

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: Cg.01-10-047514

Adatkezelési kérdéseivel az alábbi e-mail címen fordulhat hozzánk: dataprotection@espell.com

2.    A Tájékoztató személyi és tárgyi hatálya

A Tájékoztató az Espell Zrt. meglévő szerződéses partnerei, és a honlapján vagy e-mailben az Espell Zrt-vel kapcsolatot felvevő, lehetséges jövőbeni szerződéses partnerei (a továbbiakban Érintett) személyes adataira terjed ki.

3.    A személyes adatok tervezett kezelésének célja és az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés célja:

– szerződés létrehozása, szerződés teljesítése (általános cél)
a szerződés kapcsán felmerülő adózási és nyilvántartási kötelezettségek teljesítése
szerződéses jogviszonyból eredő viták rendezése

Az adatkezelés jogalapja:

a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele.
szerződés teljesítése
a szerződés kapcsán felmerülő adózási és nyilvántartási kötelezettségek teljesítése
jogi igények előterjesztése, igényérvényesítés, jogi igények védelme

Az adatok forrása:

az Érintett
nyilvánosságnak szánt honlapokra feltöltött önéletrajzok

A kezelt adatok köre:

azonosító adatok
kapcsolattartási adatok
ügyletadatok
pénzügyi adatok

Az adatkezelés időtartama:

a szerződés létrehozásának ideje és a szerződéses jogviszony fennállása
a szerződéssel összefüggő igények elévülési ideje (5 év)
a mindenkor hatályos adózási szabályok szerinti időtartam 

A személyes adatok címzettjei

az Espell Zrt. könyvelését, adóbevallásait, ezzel kapcsolatos nyilvántartásokat teljesítő, szerződéses könyvelőiroda
az Espell Zrt. szerződéses jogi képviselője

Adatszolgáltatási kötelezettség, az adatszolgáltatás elmaradásának következménye

a szerződés létrehozásához és a szerződés teljesítéséhez kötelező az adatszolgáltatás; ennek elmaradása esetén a szerződés nem jön létre, nem teljesíthető

4.      Az Érintett jogai

Az Érintett az irányadó adatvédelmi jogszabályok szerint jogosult:

a) személyes adataihoz hozzáférést kérni

Kérheti, hogy az Espell Zrt. adjon tájékoztatást arról, hogy az Espell Zrt az Ön személyes adatát kezeli-e. Amennyiben az Espell Zrt. az Ön személyes adatait kezeli, az alábbi információkat bocsátja az Ön rendelkezésére:

– az adatkezelés célja
a kezeléssel érintett személyes adatok kategóriái
azon címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja
adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai
a helyesbítéshez, törléshez, adatkezelés korlátozásához, adatkezelés elleni tiltakozáshoz való joga
felügyeleti hatósághoz panasz nyújtásának joga
ha az adatokat nem Öntől gyűjtötte az Espell Zrt., az adatok forrására vonatkozó minden elérhető információ
az automatizált döntéshozatal megtörténte vagy meg nem történte; automatizált döntéshozatal esetén az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és Önre nézve milyen várható következményekkel jár
ha személyes adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítjuk, joga van tájékoztatást kapni a továbbítás garanciáiról

Kérelmére egy példányban rendelkezésére bocsátja az Espell Zrt. az adatkezelése tárgyát képező, Önre vonatkozó személyes adatok másolatát.

b) személyes adatai helyesbítését kérni

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Espell Zrt. helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, azokat kiegészítse.

c) személyes adatai törlését kérni

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Espell Zrt törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat.

Az Espell Zrt az alábbi esetekben teljesíti a törlési kérelmet:

az adatokra már nincs szükség abból a célból, ami miatt gyűjtötte, kezelte őket;
az adatkezelésnek nincsen jogalapja;
közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés;
– jogellenes adatkezelés esetén;
ha az Önre irányadó jogszabályok szerint törölni kell

Az Espell Zrt megtagadja a törlési kérelmet az alábbi esetekben:

Ha az adatkezelése szükséges:

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
az adatkezelés az Espell Zrt-re irányadó jogszabályok szerinti kötelezettség teljesítéséhez vagy közérdekből;
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez

d) személyes adatai kezelésének korlátozását kérni

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Espell Zrt korlátozza az adatkezelést az alábbi esetekben:

Ön szerint pontatlanok a személyes adatok; az adatok pontosságának ellenőrzéséig;
jogellenes az adatkezelés, de Ön nem a személyes adatok törlését kéri, hanem a felhasználás korlátozását;
az Espell Zrt-nek már nincs szüksége a személyes adatok kezelésére, de Ön még igényli az adatkezelést;
ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, addig korlátozni kell az adatkezelést, amíg meg nem állapítják, hogy az Espell Zrt jogos indokok miatt mégis kezelheti az adatokat.

e) tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen olyan esetekben, amikor az adatkezelés közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, továbbá ha az az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, illetve az ezekhez kapcsolódó profilalkotás ellen.

A tiltakozás ellenére kezelhető az adat, ha azt bizonyítottan olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

f) az adatok továbbítását kérni másik adatkezelőnek (adathordozhatóság joga)

Az Ön kérésére az Espell Zrt az Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, általában használt, géppel olvasható formátumban átadja vagy – ha ez technikailag is megvalósítható – az Ön által megjelölt másik adatkezelőnek közvetlenül továbbítja az alábbi esetekben:

az Ön hozzájárulásán alapul az adatkezelés
az Önnel fennálló szerződés teljesítéséhez szükséges az adatkezelés
a szerződéskötést megelőző lépések megtételéhez volt szükség az adatkezelésre
az adatkezelés automatizált módon történik

Az adathordozhatóság joga nem sértheti mások jogait és szabadságait.

Az Espell Zrt. indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelmére megtett intézkedéséről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbítása estén a kérelme kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az Espell Zrt, a késedelem okának megadásával. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást elektronikus úton adja meg az Espell Zrt, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

Panasz benyújtásának joga:

Ön jogosult panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, NAIH, www.naih.hu, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11), ha megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletét (GDPR) vagy az adatkezelésre irányadó hatályos magyar jogszabályokat.